Obchodnje podmjenki

Obchodnje podmjenki

Štúr, sro, Štúrova 8, 81102 Bratislava, IČO :47728311, DIČ: 2024079475

zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Bratislava I, oddiel: sro, Vložka číslo: 98514/B

Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

 

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov predávajúceho cez internet na internetových stránkach www.sturcafe.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ – ďalej iba Kupujúci)

 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 6. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho.

 7. Osobné údaje Kupujúceho sú zhromažďované výlučne pre potreby Predávajúceho a spracovávané za účelom:

  a) evidencie, správy a splnenia elektronicky zrealizovaných objednávok, vrátane doručenia predmetu objednávky Zákazníkovi,
  b) priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb, ak kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty boli získané v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s ustanovením § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov.

 8. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov Kupujúceho je zmluvný vzťah, t.j. kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednávky Kupujúceho.
 9. V procese registrácie prostredníctvom elektronického formulára Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje označením políčka „Svojou registráciou udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a s Obchodnými podmienkami Predávajúceho.“ zobrazeného pod registračným formulárom.
 10. Každý má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich a žiadať, aby neboli ďalej spracovávané. V takomto prípade nás môžete informovať písomne na adrese sídla firmy:
  Štúr s.r.o.
  Štúrova 8
  81102 Bratislava

 11. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou z poskytovania osobných údajov Predávajúcim sú osobné údaje Kupujúceho poskytnuté v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.sturcafe.sk. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • Objednanom tovare a jeho cene s DPH


 • Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia objednaného tovaru


 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bez odkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na t.č. 0948/366 634

  Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa)
  2. Kód objednávaného tovaru alebo tiež jeho popis
  3. Množstvo objednávaného tovaru
  4. Adresa miesta dodania tovaru v prípade donášky, ktorá sa uskutočňuje predpoludním medzi 10:00 a 12:00 hod v Bratislave. Ak kupujúci túto možnosť nevyplní, kupujúci je si vedomý, že tovar si prevezme v kaviarni Štúr Rannô Ptáča, Štefanovičova 6, v Bratislave.
  5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach
  6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Storno objednávky

 

 1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 24 hodín pred požadovanou dodávkou tovaru, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a popis objednaného. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Cenové podmienky

 

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.sturcafe.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.sturcafe.sk

 

Platobné podmienky

 

 1. Platby sa vykonávajú v  mene EURO a to:
 2. V hotovosti a stravnými lístkami v prípade rozvozu na uvedené miesto dodania tovaru.
 3. V hotovosti, stravnými lístkami a platobnou kartou v prípade vyzdvihnutia na prevádzke Štúr Café Rannô Ptáča, Štefanovičova 6, Bratislava  

 

Dodacie podmienky

 

 1. Spôsob odovzdania tovaru určuje Predávajúci, pokiaľ v Kúpnej zmluve nie je stanovené inak.
 2. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Predávajúcemu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

Termín dodania

 

Súčasťou Kúpnej zmluvy je požadovaný termín dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie.V prípade predĺženia doby trvania dodania dlhšej ako 6 hodín oproti požadovanému termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď po informácii o omeškaní dodávky zo strany Predávajúceho. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie doby dodania spôsobenej okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho (nehody, živelné pohromy a pod.)

 

Záručné podmienky a záručná doba

 

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní.
 2. Kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Právo zákazníka na reklamáciu
 4. V prípade, ak zákazníkovi sú dodané výrobky a služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
 5. V prípade koláčov, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera, cena produktu má zákazník právo na bezplatnú výmenu tovaru alebo vzdanie sa produktu a vrátenie zaplatenej sumy za konkrétny kus tovaru.
 6. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h na adresu predajne reklamovaný tovar, v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80 % obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov – faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

 

Facebook

Kontakty

 

Kaviareň Rannô
Ptáča


Šťefanovičova 6
+421 919 412 909

 

 

 

Sídlo firmy:

 

Štúr, s.r.o

Štúrova 8
81102 Bratislava
IČO :47728311
DIČ: 2024079475

 

zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Bratislava I, oddiel: sro, Vložka číslo: 98514/B
Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

© 2024 Cafe Štúr, všetky práva vyhradené