Zásady spracovávania osobných údajov

Zásady spracovávania osobných údajov

Oznámenie podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vážený Zákazník,

v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás akoDotknutú osobudovoľujeme informovať o nasledovných zákonom stanovených skutočnostiach a povinnostiach pri spracúvaní Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme.

 

1.1 Prevádzkovateľom informačného systému (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je spoločnosť Štúr s.r.o., IČO: 47 728 311, so sídlom Štúrova 8, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 98514/B.

1.2 Prevádzkovateľ neposkytuje poskytnuté osobné údaje žiadnym tretím stranám, s výnimkou oprávnených Sprostredkovateľov na základe Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných Sprostredkovateľom. Zoznam Sprostredkovateľov, pokiaľ bola uzatvorená zmluva podľa predchádzajúcej vety, je zverejnený na konci tohto Oznámenia.

1.3 Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sa využívajú výlučne za účelom:

 1. evidencie, správy a splnenia elektronicky zrealizovaných objednávok, vrátane doručenia predmetu objednávky Zákazníkovi,

 2. priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb, ak kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty boli získané v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s ustanovením § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov.

1.4 Osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva v rozsahu nevyhnutom na dosiahnutie účelu stanoveného v bode 1.3 tohto Oznámenia, a to:

U fyzickej osoby:

 1. Meno a priezvisko zákazníka

 2. Používateľské meno zákazníka

 3. E-mailová adresa zákazníka

 4. Telefónne číslo zákazníka

 5. Adresa dodania tovaru zákazníka

 6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru poskytnuté zákazníkom.

 

U právnickej osoby:

 1. Obchodné meno zákazníka

 2. IČO

 3. Používateľské meno zákazníka

 4. E-mailová adresa zákazníka

 5. Telefónne číslo zákazníka

 6. Fakturačná adresa/ sídlo zákazníka

 7. Adresa dodania tovaru zákazníka

Spôsob získavania a spracovávania osobných údajov:

 1. Osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi Zákazník prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.sturcafe.sk, zaslaním objednávky prostredníctvom elektronickej pošty doručenej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky.

 2. Zákazník pred zaslaním registračného formulára na internetovej stránke www.sturcafe.sk udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zaškrtnutím políčka „Svojou registráciou udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a s Obchodnými podmienkami Predávajúceho.“

 3. Osobné údaje zákazníkov spracováva Prevádzkovateľ prostredníctvom Oprávnených osôb, ktoré sú s nim v pracovnoprávnom vzťahu.

 4. Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom Zákazníka.

 5. Osobné údaje nie sú a nebudú sprístupnené žiadnym ďalším príjemcom, s výnimkou oprávnených Sprostredkovateľov.

 6. Osobné údaje nie sú a nebudú zverejnené a prenášané do tretích krajín.

Prevádzkovateľ predovšetkým:

 1. získava osobné údaje prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.sturcafe.sk, prostredníctvom elektronickej pošty doručenej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom telefonickej objednávky výlučne na stanovený účel,

 2. zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie

 3. zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,

 4. spracováva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania,

 5. nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje alebo dopĺňa,

 6. zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

 7. zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 8. spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

 

Zákazník:

 1. si je vedomý, že s vyplnením povinných polí registračného formulára na internetovej stránke www.sturcafe.sk a zaškrtnutím políčka udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na stanovený účel,

 2. má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich a žiadať, aby neboli ďalej spracovávané. Písomnú žiadosť podľa tohto bodu je potrebné zaslať na adresu sídla firmy: Štúr s.r.o., Štúrova 8, 81102 Bratislava.

 

Zákazník

má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi vyžadovať najmä:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 4. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

 

Zákazník

na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

 2. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

 

Spôsob vybavenia žiadosti Zákazníka

 

 1. Ak si zákazník uplatní svoje právo podľa predchádzajúceho bodu, Prevádzkovateľ žiadosť vybaví bezplatne a najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

 

Likvidácia osobných údajov

 1. Likvidácia osobných údajov prebieha ich výmazom na úložisku dát Oprávnenou osobou a/alebo mechanickým zničením listinných záznamov.

 

Zoznam Sprostredkovateľov:

---

Facebook

Kontakty

 

Kaviareň Rannô
Ptáča


Šťefanovičova 6
+421 919 412 909

 

 

 

Sídlo firmy:

 

Štúr, s.r.o

Štúrova 8
81102 Bratislava
IČO :47728311
DIČ: 2024079475

 

zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Bratislava I, oddiel: sro, Vložka číslo: 98514/B
Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

© 2024 Cafe Štúr, všetky práva vyhradené